فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

بهینه سازی مکان یابی مسکونی رقابتی برای فروشگاه های زنجیره ای

این نوع مکان یابی بر رقابت و سهم بازار شرکت سرمایه گذاری ورودی جدید، به ویژه شرکت خرده فروشی تاثیر می گذارد. این مطالعه بر مکان یابی رقابتی فروشگاه های زنجیره ای جدید تمرکز دارد. در این مقاله، یک مدل دو سطحی برای تعیین موقعیت مکانی

قیمت : 10,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل