فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

بررسی روش فیزیکی و تصدیق قنات های بزرگ دارای دهانه های طولانی- Physical Model Testing and Validation

قنات های دارای دهانه های طولانی (LTFها) عمدتا سازه هایی هستند که برای کنترل میزان جریان آب در کانال های باز مورد استفاده قرار می گیرند. این قنات ها ممکن است در طیف های وسیعی از اشکال مختلف ساخته شوند و عموما در زمان استفاده تحت شرایط جریان آب های زیرزمینی بسیار دقیق هستند. این مقاله مربوط به استفاده

قیمت : 10,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل